Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να μην κλείσει το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων !

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Υγείας ΣΥΡΙΖΑ Αττικής για το Νοσοκομείο Πατησίων

Προειδοποιούμε ότι κάθε προσπάθεια κλεισίματος νοσοκομειακής κλίνης στο ΕΣΥ αποτελεί casus belli για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας αλλά και  για ολόκληρη την χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία.
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων με κορυφαία την συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 26/3 στις 17:30΄ στο Νοσοκομείο.
Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όλων των κοινωνικών αγώνων που στόχο τους θα έχουν ένα Δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας υψηλής ποιότητας για όλους.
Θεματοφύλακας του ΕΣΥ από δω και πέρα είναι ο ελληνικός λαός.
Ας μην έχου­με καμία αμ­φι­βο­λία ότι όσο η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου δεν συ­να­ντά κοι­νω­νι­κές αντι­στά­σεις, τόσο θα απο­θρα­σύ­νε­ται και θα ξε­δι­πλώ­νει το κα­τα­στρο­φι­κό της έργο που ΑΡ­ΧΙ­ΚΑ στο­χο­ποιεί τα μι­κρό­τε­ρα Νο­σο­κο­μεία, αλλά ήδη με­θο­δεύ­ει με διά­φο­ρους τρό­πους το επό­με­νο στά­διο.
Κα­ταγ­γέλ­λου­με με τον πλέον κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρόπο την εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή στο χώρο της Υγεί­ας της τρι­κομ­μα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης.
Απαι­τού­με την άμεση αύ­ξη­ση της τρα­γι­κά μειω­μέ­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΕΣΥ, την πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου προ­σω­πι­κού, την δια­σφά­λι­ση της υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής και την απο­πλη­ρω­μή των δε­δου­λευ­μέ­νων του προ­σω­πι­κού.
Τους κα­λού­με έστω και την ύστα­τη στιγ­μή να προ­βούν στις  ανα­γκαί­ες  ενέρ­γειες που θα εξα­σφα­λί­σουν την επα­να­λει­τουρ­γία του Νο­σο­κο­μεί­ου Πα­τη­σί­ων επα­νε­ντάσ­σο­ντάς το στο εφη­με­ρια­κό έργο.
Προει­δο­ποιού­με ότι κάθε προ­σπά­θεια κλει­σί­μα­τος νο­σο­κο­μεια­κής κλί­νης στο ΕΣΥ απο­τε­λεί casus belli για όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους στο χώρο της υγεί­ας αλλά και  για ολό­κλη­ρη την χει­μα­ζό­με­νη ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία.
Στη­ρί­ζου­με και συμ­με­τέ­χου­με σε όλες τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων με κο­ρυ­φαία την συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Τρίτη 26/3 στις 17:30΄ στο Νο­σο­κο­μείο.
Οι δυ­νά­μεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΕΚΜ θα βρί­σκο­νται στην πρώτη γραμ­μή όλων των κοι­νω­νι­κών αγώ­νων που στόχο τους θα έχουν ένα Δη­μό­σιο και δω­ρε­άν σύ­στη­μα Υγεί­ας υψη­λής ποιό­τη­τας για όλους.
Θε­μα­το­φύ­λα­κας του ΕΣΥ από δω και πέρα είναι ο ελ­λη­νι­κός λαός.

όλη η ανακοίνωση εδώ
Προειδοποιούμε ότι κάθε προσπάθεια κλεισίματος νοσοκομειακής κλίνης στο ΕΣΥ αποτελεί casus belli για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας αλλά και  για ολόκληρη την χειμαζόμενη ελληνική κοινωνία.
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων με κορυφαία την συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 26/3 στις 17:30΄ στο Νοσοκομείο.
Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όλων των κοινωνικών αγώνων που στόχο τους θα έχουν ένα Δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας υψηλής ποιότητας για όλους.
Θεματοφύλακας του ΕΣΥ από δω και πέρα είναι ο ελληνικός λαός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: