Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Τμήμα Υγείας ΣΥΡΙΖΑ: Προκήρυξη για την πανυγειονομική κινητοποίηση στις 31 Γενάρη

Πανελλαδικό Πανυγειονομικό Συλλαλητήριο Πέμπτη 31 Γενάρη 
 Με τους αγώνες μας υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σύστημα υγείας
Την ώρα που η κοι­νω­νία εξα­θλιώ­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά από τις επι­πτώ­σεις των αντι­κοι­νω­νι­κών μνη­μο­νια­κών μέ­τρων, η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ,  επι­δί­δε­ται σε μια ανη­λεή επί­θε­ση στο Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας το οποίο βρί­σκε­ται υπό κα­τάρ­ρευ­ση.
Τα απο­τε­λέ­σμα­τα από την υλο­ποί­η­ση των μνη­μο­νί­ων και των εφαρ­μο­στι­κών νόμων έχουν οδη­γή­σει:
- Στον απο­κλει­σμό από τις υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας με­γά­λων ομά­δων πλη­θυ­σμού που βιώ­νουν τη φτώ­χεια ή βρέ­θη­καν να είναι ανα­σφά­λι­στοι επει­δή έχουν μεί­νει άνερ­γοι.
- Στην αύ­ξη­ση της συμ­με­το­χής των ασφα­λι­σμέ­νων σε φάρ­μα­κα και εξε­τά­σεις και στην επι­βο­λή χα­ρα­τσιών στα Νο­σο­κο­μεία.
- Στη δη­μιουρ­γία του χρε­ο­κο­πη­μέ­νου ΕΟΠΥΥ με την συ­στη­μα­τι­κή υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σή του, τη διά­λυ­ση των υγειο­νο­μι­κών του υπη­ρε­σιών, τα­λαι­πω­ρώ­ντας εκα­τομ­μύ­ρια ασφα­λι­σμέ­νους πο­λί­τες και χι­λιά­δες για­τρούς και φαρ­μα­κο­ποιούς.
- Στην πλήρη απο­διορ­γά­νω­ση των Νο­σο­κο­μεί­ων λόγω υπο­στε­λέ­χω­σης, υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, κα­τα­λή­στευ­σης των τα­μεια­κών δια­θε­σί­μων τους με τη δια­δι­κα­σία του PSI και τώρα με τις συγ­χω­νεύ­σεις – κα­ταρ­γή­σεις νο­σο­κο­μεί­ων και τα νέα ορ­γα­νο­γράμ­μα­τα.

Νο­σο­κο­μεία ανοι­χτά για το λαό και όχι για τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες της υγεί­ας!

Η ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, άξιος συ­νε­χι­στής του προ­κα­τό­χου της,  χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ανα­κρι­βή και πα­ρα­πλα­νη­τι­κά στοι­χεία, κα­ταρ­γεί ου­σια­στι­κά δε­κά­δες Νο­σο­κο­μεία, αδια­φο­ρώ­ντας προ­κλη­τι­κά για τις πραγ­μα­τι­κές υγειο­νο­μι­κές ανά­γκες της χώρας με τις γε­ω­γρα­φι­κές ιδιο­μορ­φί­ες και την ανυ­παρ­ξία ορ­γα­νω­μέ­νης πρω­το­βάθ­μιας πε­ρί­θαλ­ψης την οποία κα­λύ­πτουν τα Νο­σο­κο­μεία με τη λει­τουρ­γία τους, κα­τα­δι­κά­ζο­ντας τον ελ­λη­νι­κό λαό σε ελ­λι­πή υγειο­νο­μι­κή φρο­ντί­δα.
Η δη­μιουρ­γία ενός με­γά­λου λαϊ­κού με­τώ­που για την υπε­ρά­σπι­ση τους δι­καιώ­μα­τος στην υγεία πρέ­πει να γίνει πρω­ταρ­χι­κό μέ­λη­μα των κι­νη­μά­των, των πο­λι­τών και κάθε συλ­λο­γι­κό­τη­τας που αγω­νί­ζε­ται για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών που κα­τα­στρέ­φουν τις ζωές μας.
Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ/ΕΚΜ διεκ­δι­κεί ένα νέο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο, καλά στε­λε­χω­μέ­νο και με επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό δη­μό­σιο, δω­ρε­άν και κα­θο­λι­κό σύ­στη­μα υγεί­ας, με ολο­κλη­ρω­μέ­νο σύ­στη­μα πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας, στο οποίο θα έχει πρό­σβα­ση κάθε άν­θρω­πος που το έχει ανά­γκη, ανε­ξάρ­τη­τα από την οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή του κα­τά­στα­ση.

Κα­λού­με τους ερ­γα­ζό­με­νους να συμ­με­τέ­χουν μα­ζι­κά στην 24ωρη απερ­γία και στο Πα­νελ­λα­δι­κό Πα­νυ­γειο­νο­μι­κό Συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­νουν τα συν­δι­κά­τα την Πέμ­πτη 31/1/2013 στις 12:00μμ με συ­γκέ­ντρω­ση έξω από το Υπουρ­γείο Υγεί­ας και πο­ρεία στο Σύ­νταγ­μα.
Τμήμα Υγεί­ας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ/ΕΚΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: